Saya Stok Sayım

Gizlilik Politikası

Değerli Ziyaretçimiz,

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK); 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve ilgili yürürlük maddesi uyarınca anılan kanunun 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

SAYA Stok Sayım Hiz.Tic.Ltd.Şti olarak, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına çok büyük önem göstermekteyiz. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK veya Kanun) yer alan temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir. İşbu Kişisel Verileri İşleme ve Gizlilik Politikası ile Aydınlatma Metni, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir şirket olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda siz değerli ziyaretçilerimizi belirlemiş olduğumuz Kişisel Verileri İşleme ve Gizlilik Politikası hakkında aydınlatmak amacıyla kaleme alınmıştır. Bu doğrultuda, kişisel verileri metinde yazan ancak bunlarla sınırlı olmayan bir şekilde işlenecek, ziyaretçileri, şirket yetkilileri, şirket çalışanları, çalışan adayları, iş ve/veya hizmet ilişkisi içinde olduğumuz kurumlar, kurumların çalışanları, hissedarları ile yetkilileri ve ilgili diğer tüm üçüncü kişiler bakımından işbu Kişisel Verileri İşleme ve Gizlilik Politikası ile Aydınlatma metni düzenlenmiştir.

A. Tanımlar

İşbuKişisel Verileri İşleme veGizlilik Politikası ile Aydınlatma metni kapsamında kullanılmış olan terim ve kısaltmalara ilişkin tanımlar aşağıdaki gibidir:

Kısaltma

Tanım

Açık Rıza:

Belirli bir konu ile ilgili, bilgilendirmeye dayanan ve ilgili kişinin özgür iradesi ile vermiş olduğu rızadır.

Anonim Hale Getirme:

İşlenen kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

İlgili kişi:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

Kişisel Veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel verilerin işlenmesi:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri işleyen:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusu:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Ziyaretçi

Şirketimizin fiziksel mekânlarını veya internet sitesini hangi amaçla olduğu fark etmeksizin ziyaret etmiş gerçek kişilerdir.

B. Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Şirketimiz, Kanun’a uygun olarak toplamış olduğu kişisel verilerin işlenmesi konusunda Kanun ve ilgili sair mevzuatta belirlenen genel ilkeler ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, işbu verilerin korunması ve işlenmesi sırasında Kanun’un 4. Maddesine uygun olarak aşağıdaki ilkelere uygun davranacağını beyan ve taahhüt etmektedir:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

C. Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK Madde 10, veri sorumlularına, verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken aydınlatma yükümlülüğünün yerine şart koşmaktadır. Kanunun işbu maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatına sahip olan Şirketimiz, ilgili kişileri;

a) veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,

c) işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

d) kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,

e) ilgili kişinin KVKK Madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları konusunda bilgilendirmektedir.

Söz konusu bilgilendirme, işbu Kişisel Verileri İşleme ve Gizlilik Protokolü ile Aydınlatma Metni ile gerçekleştirilmekte olup gerekli açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

D. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, İşlemenin Amacı ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, KVKK Madde 5 uyarınca ancak siz ziyaretçilerimizin açık rızası veya aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir. Bunlar;

–   Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

–  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

–   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

–  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

–  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

–  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halleridir.

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan, iş ve/veya ticaret ilişkisi içerisinde bulunan kişilerin her türlü hukuki güvenliğinin temini için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, fiziksel ortamların güvenliğinin sağlanması, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulabilmesi, müşteri şikâyet ve ihtiyaçlarının analiz edilebilmesi amacıyla ve KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirmesine dayalı olarak; sağlanılan hizmet, iş ve/veya ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek olmakla birlikte; internet sitesi, e-posta, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, pazarlama çalışmaları, güvenlik kameraları, müşteri şikâyet formları, Şirketimiz ile iş ve/veya ticaret ilişkisi içerisinde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bu kişilerle birlikte ve/veya adına çalışan kişiler tarafından kişisel verilere ilişkin bilgilendirme yapılması, Şirketimizin birimlerinde çalışmak üzere iş başvurusu ile ve/veya çalışmaya başlanması sebebiyle, veri sahibinin kişisel verileri ile ilgili bilgilendirme yapması aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Şirketimiz, Kanun’a uygun olarak toplamış olduğu kişisel verilerin işlenmesi konusunda, Kanun ve ilgili sair mevzuatta belirlenen genel ilkeler çerçevesinde hareket etmektedir. Şirketimiz, işbu verilerin korunması ve işlenmesi sırasında Kanun’un 4. Maddesine uygun bir şekilde, her türlü kişisel veri işleme sürecinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun davranacak ve orantılılık ilkesinin gereklerini gözetecek, işlediği her türlü kişisel verinin doğru ve güncel olmasını sağlayacak ve bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri alacak, veri işleme faaliyetlerini ancak belirli, açık ve meşru amaçlarla sınırlı tutacak, elde ettiği kişisel verileri ancak işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işleyebilecek, kişisel verileri ancak belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için elverişli olduğu takdirde işlenebilecek ve bu amaçlar sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanması için genişletilemeyecek olup; bu ilkelere uygun davranacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

E. Kişisel Verilerin Saklanması

Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu’nun 1. Ve 2. Maddeleri uyarınca toplanan kişisel veriler, şirketin ticari faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında, Şirketimiz tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK öncelikli olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen tüm yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. İlgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına müsaade edilen veya saklanması zorunlu olan haller dışında, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, re’sen veya veri sahibinin başvurusu üzerine veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel verilerin çeşitli yöntemler ile yok edilmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin bulunduğu durumlarda, işleme amacının ve ilgili mevzuatta belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartıyla kişisel veriler, Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Politikamızda belirlenen süre kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen sürelerin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

F. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ve/veya ticaret ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/taşeron (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ile Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine doğrultusunda yurt içine ve/veya yurt dışına, veri sahibinin açık rızası ile ve/veya aynı maddelerde belirtilen hallerden bir veya birkaçının varlığı halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilmektedir.

G. Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Kişisel Verileri İşleme ve Gizlilik Politikası ile Aydınlatma Metninde düzenlenen veya KVKK’da belirtilen yöntemlerle, Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Şirketimiz, işbu başvurunuzu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVKK madde 11 uyarınca kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •  KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ekte bulunan başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir örneğini “YENİBOSNA MERKEZ MAH. DEĞİRMENBAHÇE CAD. AİRPORTHİLL SİTESİ NO:C11 D:13 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL-TÜRKİYE” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edebilir veya iadeli taahhütlü posta yolu ile, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.