Saya Stok Sayım

CCTV Aydınlatma Metni

CCTV Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ (“CCTV”) AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca görsel ve işitsel kayıt kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak SAYA STOK SAYIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞTİ. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini(Şirket’e ait ve hizmet verilen yerleşke ve binaların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, Şirket’te çalışanların, müşterilerin, ziyaretçilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi), denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi(müşterilerimizin ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş denetim ve güvenliğinin temin edilmesi) acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında işlenmektedir.

Bu amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında işlenen kişisel verileriniz, yurt içinde, yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmet sağlayıcılarımıza (hukuki, mali, denetim) ve Şirketimiz adına kişisel veri işleyen hizmet sağlayıcılarına aktarılabilmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, yurt dışına aktarılmamaktadır.

İşbu kişisel veriler, fiziksel mekan güvenliğini sağlamak amacıyla kapalı devre kamera kayıt sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta olup Kanun’un 5. Maddesine uygun olarak, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmektedir.

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz;

» Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
» Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
» Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
» Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
» Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
» Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
» Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
» İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
» Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak;

· Yenibosna merkez mah. Değirmenbahçe cad. Airporthill sitesi NO: C11 D:13 Bahçelievler/İstanbul-TÜRKİYE adresine bizzat/elden teslim edebilir,

· Yenibosna merkez mah. Değirmenbahçe cad. Airporthill sitesi NO: C11 D:13 Bahçelievler/İstanbul-TÜRKİYE adresine noter kanalıyla gönderebilir,

· Yenibosna merkez mah. Değirmenbahçe cad. Airporthill sitesi NO: C11 D:13 Bahçelievler/İstanbul-TÜRKİYE adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir,

· Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine kayıtlı sayastoksayim@hs01.kep.tr adresimize KEP sistemi üzerinden başvuru yapabilir,

· Sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla saya@saya.com.tr e-posta adresimize iletebilirsiniz.

.

Başvurunuz Saya stok sayım hiz.tic.ltd.şti. tarafından incelenecek ve KVK Kanunu ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. Yapılan başvurular kapsamında, SAYA Stok Sayım Hiz.Tic.Ltd.Şti. kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücretler alınabilecektir.